Protected: IF

This content is password protected. To view it please enter your password below:

By sonjavlni Posted in II Razred

Vežba AERODROM

 

 

Kreirati bazu podataka ‘AERODROM’

 • Kreirati novu tabelu ‘Piloti’ sa poljima:
  • IdPilota(Identifikacioni broj pilota)
  • Ime
  • Prezime
  • GodineLetenja
  • DatumRođenja
  • Pol
 • Kreirati novu tabelu ‘Putnici’ sa poljima:
  • IdPutnika
  • Ime
  • Prezime
  • Broj pasoša (u obliku dve nule pa dva slova pa pet brojeva npr. 00PL6754)
  • JMBG
  • Pol
 • Kreirati novu tabelu ‘Letovi’ sa poljima:
  • IdLeta
  • vremePolaska
  • gejt (u obliku G pa trocifreni broj)
  • polazniAerodrom
  • odredisniAerodrom
 • Kreirati relacije među tabelama, ako se zna da na jednom letu može biti samo jedan pilot, prati se i koliko prtljaga nosi svaki putnik.
 • Tabele popuniti sa po najmanje 5 zapisa

 

Prezentacija zadatak

Primer prezentacije:

4Zdrava hrana prezentacija sa custom layoutom slajda masterom i sadržajem

Zahtevi:

 1. Najmanje 12 slajdova
 2. Master slajd
 3. Bar dva slajda sa snimljenom naracijom
 4. Sadržaj sa hiperlinkovima
 5. Hiperlink ka vikipediji
 6. Hiperlink ka fajlu
 7. Tranzicija (najmanje tri slajda)
 8. Custom animacija (dve obične i jedna sa putanjom)
 9. Muzički fajl (bar tri slajda)

 

Pomoć za dodavanje zvuka u prezentaciju

Pomoć za pakovanje prezentacije

Pomoć za master slajd

 

Vežba 3 HTML i CSS

Otvoriti fajl rađen na prethodnim časovima- index.html

 1. Izdvojiti sva podešavanja u interni CSS – unutar <head> tagova.
 2. Tagu <div> zadajte ime pomoću id Npr. Id =“roze“
 3. U interni CSS izdvojiti i podešavanja za #roze <div> tag
 4. Na paragrafe i podnaslov h2 primeniti centalno poravnanje. (primeniti atribut class i CSS opisa text-alignment:center), a samo podnaslov obojiti u Navy
 5. Izdvojiti podešavanja u poseban fajl css, uraditi cut-paste, tj obrisati iz internog.
 6. Šta se desilo kada ste osvežili stranicu u browser-u?
 7. U <head> sekciji dodajte tag <link…./> za stil.css
 8. Napraviti još jednu stranicu – protokoli.html. Iskoristiti sledeći tekst i sliku. Za nabrajanje protokola upotrebiti definicionu listu.

 

Protokoli

Protokol predstavlja set utvrđenih pravila koja olakšavaju ostvarivanje veze, komunikaciju  i prenos podataka između dva uređaja na internetu. Postoji veliki broj protokola, a neki od njih su:

HTTP       (engl. Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS    (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure)

FTP        (engl. File Transport Protocol)

DNS        (engl.  Domain Name Service protocol)

POP3      (engl. Post office protocol verzija 3)

SMTP     (engl. Simple Mail Transfer Protocol)

Vežba 4 HTML i CSS

 

 •  CSS
  • Inline CSS
  • Interni CSS
  • Eksterni CSS
 • Navigacija
  • Hiperlinkovi u CSS-u

Nacrtati hijerarhijsku strukturu sajta. (Možete koristiti neki od free online alata.  Npr . https://www.gliffy.com)

Kreirati prazne html strane sa nazivima kao na dijagramu.

SiteMapS

 1. Kreirati listu na početku body elementa i kopirati unutar svake strane:

<ul class=”navbar”>

<li><a href=”index.html”>Početna</a></li>

<li><a href=”komuredjaji.html”>Komunikacioni uređaji</a></li>

<li><a href=”vrste.html”>Vrste računarskih mreža</a></li>

<li><a href=”protokoli.html”>Protokoli</a></li>

<li><a href=”osi.html”>OSI slojni model</a></li>

</ul>

 1. Sledećim CSS podešavanjem pomeriti body udesno:

body {

padding-left:300px;

}

 1. Objasniti sledeća podešavanja:

ul.navbar {

list-style-type: none;

padding: 0;

margin: 0;

position:absolute;

left:1em;

top:2em;

width:15em;

color:#e7ddf6;

}

ul.navbar li {

font-family: Helvetica, Geneva, Arial,SunSans-Regular, sans-serif;

background-color:#6b5151;

margin: 0.5em 0;

padding: 1em;

border-right: 1em solid #3c3535;

border:0.2em solid #3c3535;

border-radius:15px;

}

ul.navbar a {

text-decoration: none

}

a:link {

color: blue

}

a:visited {

color: purple

}

a:hover {

color: yellow

}

4. Odvojiti podešavanja u poseban CSS fajl i nazvati ga stil.css

5. Dodati u <head> element svake strane sledeći kod:

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”stil.css” />

Vežba2 HTML i CSS

bkgnd

 

 1. Postaviti pozadinsku sliku u <body> tag: <body style = “background-image:url(‘bkgnd.jpg’);“>
 2. Promeniti da hiperlink pokazuje na stranicu: https://www.codecademy.com/
 3. Otvoriti fajl rađen na prethodnom času pa dodati sledeći tekst iznad hiperlinka:

Podela računarskih mreža

Računarske mreže mogu se podeliti na različite načine, u zavisnosti od toga da li se posmatra:

        Površina koju pokriva mreža;

        Način povezivanja računara u mreži (topologija);

        Način komunikacije računara u mreži (logička organizacija) ili

        Odnos među čvorovima u mreži.

Prema površini na kojoj se računari nalaze u mreži, mreže mogu biti:

        Lokalne  računarske mreže LAN (Local Area Network),

        Globalne  računarske mreže WAN (Wide Area Network).

 1. Postaviti da naslov „Podela računarskih mreža“ bude drugog nivoa i obojiti ga plavo.
 2. Prvu podelu predstaviti numerisanom listom, a drugu nenumerisanom.
 3. Uokviriti prvu podelu tankom plavom linijom.
 4. Obojiti pozadinu druge podele u žuto.
 5. Uokviriti obe podele debelom crvenom linijom ( uvodi se <div> tag !!)
 6. Primećujemo da su linije i tekst slepljeni i da hiperlink nije odmaknut od okvira, pa ćemo oko crvene linije dodati prostor pomoću deklaracije: margin:10px, a u odnosu na unutrašnji sadržaj sa: padding:10px;
 7. Objasniti promene.