I razred

Sadržaj programa

1.Osnovi informatike
• Informacija i informatika.
• Kodiranje informacija korišćenjem binarnog brojevnog sistema.
• Predstavljanje raznih tipova informacija (tekstualne, grafičke i zvučne).
• Kodiranje karaktera, kodne sheme.
• Jedinice za merenje količine informacija.
• Razvoj informacionih tehnologija (prikupljanja, skladištenja, obrade,
prikazivanja i prenosa podataka).
• Značaj i primena računara.
• Karakteristike informacionog društva.
• Uticaj računara na zdravlje.

2. Arhitektura računarskog sistema
• Struktura i princip rada računara.
• Vrste memorije računara.
Procesor.
• Matična ploča.
• Magistrala.
• Ulazno-izlazni uređaji.
• Uticaj komponenti na performanse računara.

3. Programska podrška računara
• Operativni sistem.
• Sistemski softver.
• Aplikativni softver.
• Verzije i modifikacije programa.
• Distribucija programskih proizvoda (komercijalna, deljena (engl. shareware), javno dostupna (engl. freeware), ), probna (engl. trial)).
• Zaštita prava na intelektualnu svojinu.

4. Osnove rada u operativnom sistemu sa grafičkim interfejsom
• Osnovni elementi grafičkog interfejsa operativnog sistema (radna površina, prozor, ikona, dugme, panel, meni, katalog).
• Pokretanje programa.
• Datoteka (atributi datoteke, putanja datoteke, grupno ime datoteka) i osnovne operacije nad datotekom.
• Katalog.
• Arhiviranje datoteka i sredstva za arhiviranje datoteka.
• Osnovna podešavanja operativnog sistema: podešavanje datuma i vremena, radne površine (pozadine, čuvara ekrana, rezolucije ekrana), regionalna podešavanja, promena korisničkih naloga.
• Instaliranje korisničkih programa. Uklanjanje programa. Instaliranje upravljačkih programa perifernih uređaja.
• Multimedijalne mogućnosti operativnog sistema.
• Sredstva i metode zaštite računara i informacija.

5. Tekst-procesor
Radno okruženje tekst-procesora.
• Jednostavnija podešavanja radnog okruženja.
• Pravila slepog kucanja.
• Podešavanje i promena jezika tastature („pisma“).
• Operacije sa dokumentima (kreiranje, otvaranje, premeštanje od jednog do drugog otvorenog dokumenta, čuvanje, zatvaranje).
Uređivanje teksta.
• Korišćenje simbola za formatiranje.
• Premeštanje sadržaja između više otvorenih dokumenata.
• Umetanje u tekst: specijalnih simbola, datuma i vremena, slika, tekstualnih efekata.
• Pronalaženje i zamena zadatog teksta.
• Umetanje i pozicioniranje netekstualnih objekata.
• Umetanje tabele u tekst.
• Formatiranje teksta (stranica, red, margine, prored).
• Ispravljanje grešaka.
• Numeracija stranica.
• Izrada stilova.
• Korišćenje gotovih šablona i izrada sopstvenih šablona.
• Pisanje matematičkih formula.
• Generisanje sadržaja i indeksa pojmova.
• Štampa dokumenata.

6. Uvod u mrežne informacione tehnologije
Pojam računarske mreže.
• Računari-serveri i računari-klijenti.
Globalna mreža (Internet).
• Internet-provajderi i njihove mreže.
• Tehnologije pristupa Internetu.

7. Internet
• Servisi Interneta: World Wide Web, FTP, elektronska pošta, veb-forumi.
• Veb-čitači.
• Pretraživači, pretraživanje i korišćenje informacija sa Interneta.
• Internet mape.
• Virtuelni telefon.
• Društvene mreže i njihovo korišćenje.
• Elektronska trgovina, elektronsko poslovanje i bankarstvo.
• Elekronski podržano učenje.
• Pravo i etika na Internetu.

8. Slajd-prezentacije
• Prezentacije i njihova primena.
• Osnovne etape pri razvoju slajd-prezentacije.
• Pravila dizajna prezentacije.
• Radno okruženje programa za izradu slajd-prezentacija.
• Podešavanja radnog okruženja.
• Kreiranje foto-album prezentacije.
• Tipovi „pogleda“ na prezentaciju.
• Osnovne operacije sa slajdom.
• Dodavanje i formatiranje tekstualnih objekata.
• Dodavanje netekstualnih objekata (grafički, zvučni, video, …).
• Animacija objekata slajda.
• Animacija prelaza između slajdova.
• Dizajn pozadine i „master“ slajda.
• Interaktivna prezentacija (hiperveze, akciona dugmad).
• Podešavanje parametara prikaza prezentacije.
• Štampanje prezentacije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s