Računarski sistem

Arhitektura računarskog sistema

• Struktura i princip rada računara.
• Vrste memorije računara.
• Procesor.
• Matična ploča.
• Magistrala.
• Ulazno-izlazni uređaji.
• Uticaj komponenti na performanse računara.

Računarski sistem,  je elektronska mašina koja na osnovu programa vrši obradu ulaznih informacija (podataka ili naredbi) i kao rezultat daje izlazne podatke (rezultate)

Za rešavanje bilo kog problema postupak rešavanja prvo mora da se raščlani na najjednostavnije korake, a zatim da se za svaki od tih koraka napiše odgovarajuća naredba koju računar treba da izvrši. Ovakav postupak naziva se programiranje, a skup naredbi koje računar treba da izvrši kako bi dobili krajnji rezultat naziva se program. Ljudi koji pišu programe za računar zovu se programeri.

Podela računara prema nameni

 Prema nameni računare delimo na :

– računare opšte namene i

– računari za specijalne namene.

Računari opšte namene služe za obradu različitih tipova naredbi, a specijalni računari rešavaju samo one probleme za koje su namenjeni (npr. igranje šaha, automatski piloti, upravljanje nekom mašinom idr).

Svaki računarski sistem čine: hardver i softver. Hardver je zapravo sama mašina, tj. svi oni delovi koji mogu da se vide i dotaknu, a softver je zapravo program po kojem računar radi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s