Unutrašnja (centralna) memorija

ima višestruku ulogu:

 • Prihvata ulazne podatke sa ulaznih jedinica i čuva ih dok ne dođe vreme za njihovu obradu u aritmetičko-logičkoj jedinici
 • Čuva međurezultate obrade koji se dobijaju nakon njihove delimične obrade u aritmetičko-logičkoj jedinici

Za rad PC računara neophodna je memorija pošto se u njoj tokom rada smeštaju programi koji se izvršavaju, kao i podaci koji se tim programima obrađuju. Centralna memorija se deli na tri tipa memorije: RAM, ROM i keš (cache). Kapacitet memorije izražavamo u bajtovima, odnosno većim jedinicama: kilobajt (Kb), megabajt (Mb), gigabajt (GB)…

RAM ( Random Access Memory ) 

RAM se često naziva radna ili operativna memorija jer se u njoj nalazi program čije je izvršavanje u toku, kao i podaci koji su neophodni za njegovo izvršavanje. U ovu memoriju se smeštaju i međurezultati i rezultati koji se dobijaju izvršavanjem programa.U toku izvršavanja programa procesor se neprekidno obraća operativnoj memoriji .

Osobina RAM memorije je da se svakom njenom bajtu može slobodno pristupiti nezavisno od prethodne memorijske lokacije, s tim da se u nju podaci mogu i upisivati (write) i očitavati (read) iz nje. Svakim upisom podatka u neku lokaciju, njen prethodni sadržaj se automatski gubi.

Druga važna osobina RAM memorije je da ona podatke koji se u njoj nalaze zadržava (čuva) samo dok postoji napon napajanja na njoj. Čim nestane napona napajanja, kompletan sadržaj memorije se gubi i prilikom ponovnog dolaska napona napajanja (pri sledećem uključenju računara) ona je potpuno prazna.

Izbor prave memorije nije tako jednostavan jer treba znati šta označavaju skraćenice kao što su SIMM, DIMM, DRAM, SDRAM, RDRAM, FPM, EDO ili DDR. Više o tome na stranici Svet kompjutera.

ROM ( Read Only Memory)

Koristi se za čuvanje programa i podataka koji su potrebni za pokretanje računara pri uključivanju.

ROM je memorija sa konstantnim sadržajem u koju proizvođač, posebnim postupkom upisuje informacije. Kada je sadržaj upisan, memorija može samo da se čita. ROM se najčešće koristi za smeštanje sistemskih programa, koji su na raspolaganju računaru u svako doba. Najbolji primer je sistemski ROM BIOS program, koji se čuva u posebnom ROM-u na matičnoj ploči računara. Znači da je program dostupan kada se uključi napajanje, pa računar može da ga iskoristi za podizanje sistema.

BIOS je skraćenica od Basic Input/Output System, a to je prva stvar koju vidite nakon uključenja vašeg računara, služi za proveru osnovnih postavki računara. Nakon proveravanja BIOS daje instrukcije procesoru da učita operativni sistem.

Najvažnije osobine su:

 • čuva sistemske programe (BIOS),
 • sadržaj upisuje proizvođač računara,
 • sadržaj ove memorije se može samo čitati,
 • njen sadržaj je trajan i ne može se izbrisati,
 • ona ne gubi sadržaj po isključivanju računara.

Keš (cache) memorija

Današnji procesori su mnogo brži od operativne (RAM) memorije. To znači da procesori sve više moraju da čekaju na podatke iz glavne memorije. Jedno od rešenja je da se upotrebi manja, brža i skuplja keš (cache) memorija izmedju glavne operativne memorije i procesora. U nju se upisuje kopija podataka i delova informacija koji se najčešće koriste iz glavne memorije.

 • ima zadatak da umanji razliku između brzine rada procesora i memorije
 • vrlo brza memorija i nalazi se u samom procesoru (L1, interni keš) ili uz njega (L2, eksterni keš).
 • u njoj se drže podaci koje procesor često koristi. Kada je keš pun, postoji skup pravila (algoritam) koji odlučuje koje informacije da izbaci iz keša da bi napravio mesta za nove. Najefikasniji algoritam keširanja bi bio onaj koji uvek odbacuje informacije koje procesoru neće biti potrebne najduže vreme u budućnosti. Postoje još neki algoritmi keširanja:
  • Least Recently Used (nije skoro korišćen )
  • Least Frequently Used (najmanje često (najređe) korišćen)
  • Random Replacement (slučajna zamena) …

Osobine (parametri) keš memorije:

 • mali kapacitet, znatno manji od operativne memorije
 • brza tj. vreme pristupa je malo, mnogo manje nego vreme pristupa operativnoj memoriji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s