Uređivanje i oblikovanje teksta

Prvo morate izabrati (selektovati)  tekst da biste ga uređivali i oblikovali. Pratite sledeće korake da biste izabrali tekst.

  1. Postavite kursor na početak teksta koji biste želeli da uredite ili oblikujete, a zatim pritisnite levi taster miša.
  2. Dok držite pritisnut levi taster miša, pomerite ga udesno (to se zove „prevlačenje“) da biste izabrali tekst. Boja pozadine se dodaje lokaciji izabranog teksta u cilju označavanja opsega izbora.

Podešavanje fonta

Većinu alatki za oblikovanje teksta možete pronaći ako na kartici Početak (Home) odaberete grupu Font.

Traka programa Word 2010

1 Ovo je kartica Početak (Home).

2 Ovo je grupa Font na kartici Početak.

3 Ovo je dugme „Podebljano“  (B-bold).

U tabeli su data imena i funkcije svih dugmadi u grupi Font.

Dugme Ime Funkcija
Dugme „Font“ Font Menja font.
Dugme „Veličina fonta“ Veličina fonta Menja veličinu teksta.
Dugme „Povećaj font“ Povećaj font Povećava veličinu teksta.
Dugme „Smanji font“ Smanji font Smanjuje veličinu teksta.
Dugme „VELIKA/mala slova“ VELIKA/mala slova Menja ceo izabrani tekst u velika slova, mala slova ili druga uobičajena pisanja velikim slovom.
Dugme „Obriši oblikovanje“ Obriši oblikovanje Briše sva oblikovanja za izabrani tekst, ostavljajući samo čist tekst.
b Podebljano Podebljava izabrani tekst. (B-bold)
i Kurziv Prebacuje izabrani tekst u kurziv. (Iitalic)
u Podvučeno Crta liniju ispod izabranog teksta. (U-underline). Kliknite na padajuću strelicu da biste izabrali tip podvlačenja.
Dugme „Precrtani tekst“ Precrtani tekst Crta liniju preko sredine izabranog teksta.
Dugme „Indeksni tekst“ Indeksni tekst Kreira znakove indeksnog teksta.
Dugme „Eksponentni tekst“ Eksponentni tekst Kreira znakove eksponentnog teksta.
Dugme „Tekstualni efekti“ Tekstualni efekti Primenjuje vizuelni efekat na izabrani tekst, na primer senku, sjaj ili odraz.
Dugme „Boja isticanja teksta“ Boja isticanja teksta Boji tekst kao da je obeležen markerom.
Dugme „Boja fonta“ Boja fonta Menja boju teksta.

Podešavanje paragrafa

paragraf

1. Poravnanje

Može biti levo, desno, centralno i podjednako na obe strane teksta.

2. Prva linija paragrafa

Da li je prva linija paragrafa uvučena ili izbačena.

3. Uvlačenje teksta u odnosu na margine

Koliko je tekst paragrafa udaljen od leve odnosno desne margine.

4. Prored između paragrafa

Prored između pasusa određuje veličinu prostora iznad i/ili ispod pasusa.

5. Prored između linija teksta u paragrafu

Prored određuje veličinu vertikalnog razmaka između redova teksta u pasusu. Podrazumevano, redovi su sa jednostrukim proredom, dok je prored između pasusa nešto veći.Opcije proreda između teksta:

Jednostruki    Ova opcija prilagođava prored najvećem fontu prisutnom u tom redu i uz malu količinu dodatnog prostora. Količina dodatnog prostora menja se u zavisnosti od upotrebljenog fonta.

1.5 red    Ova opcija postavlja prored koji je jedan i po put veći od jednostrukog proreda.

Dvostruki    Ova opcija postavlja dvostruki prored.

Najmanje    Ova opcija postavlja minimalan prored dovoljan da najveći font ili slika stane u red.

Tačno    Ova opcija postavlja fiksiran prored koji Microsoft Office Word ne podešava dodatno.

Višestruki    Ova opcija postavlja prored koji se povećava ili smanjuje za procenat koji odredite. Na primer, postavljanje proreda na 1.2 će povećati razmak za 20 procenata.