II razred

Sadržaj programa

1. Rad sa tabelama
• Osnovni pojmovi (prikupljanje podataka, njihovo tabelarno i grafičko prikazivanje na razne
• načine, kao i čitanje i tumačenje takvih prikaza).
• Osnovni pojmovi o programima za rad sa tabelama (struktura dokumenta, formati datoteka).
• Podešavanje radnog okruženja (palete alatki, prečice, lenjir, pogled, zum…)
• dodavanje, brisanje, premeštanje i preimenovanje radnih listova
• Tipovi podataka.
• Unošenje podataka u tabelu (pojedinačni sadržaji ćelija i automatske popune)
• podešavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova i kolona
• unošenje formula sa osnovnim aritmetičkim operacijama, koristeći reference na ćelije
• kopiranje formula, relativno i apsolutno referenciranje ćelija
• funkcije za: sumiranje, srednju vrednost, minimum, maksimum, prebrojavanje, zaokruživanje
• logičke funkcije
• formatiranje ćelija (broj decimalnih mesta, datum, valuta, procenat, poravnanje, prelom, orijentacija, spajanje ćelija, font, boja sadržaja i pozadine, stil i boja rama ćelije)
• sortiranje i filtriranje
• namena različitih tipova grafikona, prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona
• podešavanje izgleda stranice dokumenta za štampanje (orijentacija papira, veličina, margine, prelom, uređivanje zaglavlja i podnožja, automatsko numerisanje strana)
• pregledanje dokumenta pre štampanja, automatsko štampanje naslovnog reda, štampanje opsega ćelija, celog radnog lista, celog dokumenta, grafikona i određivanje broja kopija, štampanje dokumenta.

2. Računarska grafika
• Uvod u računarsku grafiku

– Načini predstavljanja slika u računaru – vektorska i rasterska grafika
– Karakteristike računarske grafike – rezolucija i broj boja
– Klasifikacija programa za rad sa računarskom grafikom
– Formati datoteka
– Ulazne i izlazne grafičke jedinice

• Primer programa za kreiranje i obradu rasterske grafike

– Uvoz slike sa kamere i skenera
– Osnovne korekcije slike
– Promena rezolucije slike i formata datoteke
– Optimizacija za veb
– Organizovanje foto-albuma.
– Štampanje rasterske grafike.
– Alati za crtanje.
– Palete boja.
– Efekti, maske, isecanje, brisanje, kopiranje delova slike, podešavanje osvetljenosti, kontrasta itd.
– Retuširanje i foto-montaža
– Dodavanje teksta.
– Izrada GIF-animacije.

• Primer programa za kreiranje vektorske grafike

– Podešavanje radnog okruženja.
– Crtanje osnovnih grafičkih elemenata – objekata.
– Transformacije objekata.
– Kombinovanje objekata.
– Dodavanje teksta.
– Kombinacija rasterske i vektorske grafike.
– Slojevi.
– Globalni pregled crteža.
– Štampanje vektorske grafike.

3. Multimedija
• Načini predstavljanja zvuka u računaru.
• Osnovni formati zapisa zvuka (WAV, MP3, MIDI,…)
• Programi za reprodukciju zvučnih zapisa
• Primer programa za snimanje zvuka
• Načini predstavljanja video-zapisa u računaru
• Osnovni formati video-zapisa
• Programi za reprodukciju video zapisa
• Uvoz video zapisa sa digitalne kamere
• Primer programa za montažu video zapisa (kombinacija slike, videa i zvuka)
• Postavljanje video zapisa na veb

4. Napredno korišćenje interneta
• Veb aplikacije za rad sa dokumentima (rad „u oblaku“, engl. cloud computing). Deljenje dokumenata na vebu
• Blog
• Viki-alat
• Elektronski portfolio

5. Uvod u programiranje
• Programiranje kao način rešavanja problema (2)
• Uvod u programiranje u tekstualnim programskim jezicima (18)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s