IV razred

SADRŽAJ PROGRAMA

I. Baze podataka

1. Osnovi baza podataka
Pojam baze podataka (BP). Sistemi za upravljanje bazama podataka podataka (DBMS – database management system, primeri primene DMBS-a). Razlika između podatka i informacije Informacioni sistemi. Veza BP i informacionih sistema. Modeli BP. Relacione BP. Osnovni pojmovi relacionih BP (kolona, tabela, vrsta). Razlika matematičkog pojma relacije i relacije relacione baze podataka. Pojam ključa BP. Šema relacione BP.

2. Kreiranje baza podataka u konkretnom okruženju
Upoznavanje konkretnog sistema za upravljanje BP. Korišćenje unapred kreiranih BP. Planiranje jednostavnih BP. Korišćenje šablona za kreiranje jednostavnih BP.

3. Rad s tabelama
Kreiranje tabela (sa i bez čarobnjaka). Izbor tipa podataka. Postavljanje primarnog ključa. Unošenje podataka u tabelu. Izmena (uređenje) polja i slogova u relaciji. Formatiranje podataka u tabeli.

4. Veza između tabela
Pojam veze. Kreiranje veze između tabela. Opis referencijalnog integriteta. Izmene veze između tabela.

5. Forme (obrasci)
Kreiranje formi (obrazaca) sa i bez čarobnjaka. Unos podataka pomođu formi (obrazaca). Dodavanje specijalnih kontrola formi (list-boksovi, kombo-boksovi, komandna dugmad i dr.). Kreiranje multitabelarnih formi.

6. Pretraživanje i sortiranje
Traženje informacija u tabeli. Sortiranje, filtriranje i indeksiranje.

7. Upiti
Osnove SQL komandi (definicione SQL komande, kontrolne SQL komande, manipulacione SQL komande). Kreiranje upita (sa i bez čarobnjaka). Pregled rezultata upita. Kreiranje multitabelarnih upita.

8. Izveštaji
Kreiranje izveštaja (sa i bez čarobnjaka). Pregled izveštaja. Postavljanje kontrola i izračunavanja u izveštajima. Kreiranje multitabelarnih izveštaja.

9. Vizuelizacija podataka iz baze
Komponente za povezivanje Windows-aplikacije sa bazom podataka.
Vizuelne komponente za prikazivanje i modifikaciju podataka baze.
Komponenta za navigaciju.

II. Lokalne računarske mreže

• Pojam i prednost umrežavanja
• Lokalne mreže, formiranje i struktura
• Povezivanje čvorova mreže
• IP šema adresiranja
• Ruteri i rutiranje
• Organizacija domena i domenskih imena
• Sistem domenskih imena DNS (Domain Name System)
• Deljenje resursa lokalne mreže
• Navigacija kroz lokalnu mrežu
• Administriranje kućne lokalne mreže
• Funkcionisanje Interneta i osnovni Internet protokoli
• Karakteristike osnovnih tehnologija pristupa Internetu
• Internet-provajderi i njihove mreže
• Povezivanje lokalne mreže sa globalnom mrežom (Internetom)

III. Veb tehnologije

• Uvod (Funkcije Internet -a, veb portali , Elektronsko poslovanje).
• Pojam Veb
• Podela veb sadržaja na statički i dinamički veb
• Klijentske i serverske tehnologije
• Teorija veb dizajna

IV. Dizajn statičkih veb strana (Uvod u HTML i CSS)

• Osnove HTML-a
• Osnovni tagovi HTML-a
• HTML kontrole
• Stilovi u HTML-u (kaskadni stilovi – CSS)
• Metode izrade HTML dokumenata i kaskadnih stilova
• Prezentacija maturskog rada kao statičke internet prezentacije.

V. Rad sa gotovim veb dizajn rešenjima (CMS – Content Management System)

• Šta je CMS
• Osobine CMS-a
• Najčešće korišćeni CMS portali (Joomla, WordPress)
• Prezentacija maturskog rada korišćenjem nekog CMS portala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s