Baze podataka

Baza podataka predstavlja kolekciju međusobno povezanih podataka koji su organizovani u tabele i druge strukture podataka, a koriste za jednu ili više aplikacija. Podaci mogu biti različitog tipa: tekstualni, numerički, slike, audio i video zapisi i sl.

Podaci  se u bazama podataka čuvaju u tabelama. Tabela može da ima više kolona, gde svaka kolona predstavlja neku osobinu ili atribut. Na primer, jedna tabela može da sadrži informacije o učenicima. Kolone tabele mogu da definišu ime, prezime, godinu rođenja učenika, i sl. Vrsta u takvoj tabeli predstacvlja podatke koji se odnose na jednog učenika.

Baza podataka modelira objekte (entitete) i veze između njih iz posmatranog realnog sistema. U procesu razvoja baze podataka najpre se formira model realnog sistema, tako što se izaberu značajne karakteristike sistema koje se predstavljaju modelom.

Baze podataka koje se sastoje iz međusobno povezanih tabela nazivaju se relacione baze podataka. Ovo je danas najčešće korišćeni model baza podataka.

U relacionom modelu podataka, atribut ili skup atributa čije vrednosti predstavljaju i jednoznačno određeju svaku pojavu tog entiteta, nazivamo ključem relacije.

Preko stranih (spoljnih) ključeva mogu ostvariti veze(ralacije) između podataka u tabelama.

Da bi podaci koji se čuvaju u bazi podataka bili jednoznačni i neprotivurečni, uvode se ograničenja ili pravila koja definišu moguće vrednosti podataka u bazi. Najvažnija ograničenja integriteta obezbeđuju:

  • kategorijalni integritet
  • referencijalni integritet

Softverski sistem koji omogućava korisnicima definisanje, ažuriranje i kontrolu pristupa bazi podataka naziva se sistem za upravljanje bazama podataka (eng. Database Management SystemDBMS

Osnove dizajniranja baze podataka

Kreiranje baze podataka

Kreiranje tabela

Kontrolisanje formata za unos podataka pomoću maski za unos (input mask)

Spisak pravila za proveru valjanosti unosa (validation rule)

Relacije

Uvod u upite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s