Relacije u bazi podataka

Jedna od osnovnih osobina relacionih baza podataka je međusobna povezanost podataka. Za ostvarivanje veza između podatakakoriste se strani (spoljni) ključevi. Kao što je već navedeno, strani ključ predstavlja atribut koji se uparuje sa ključem iz neke relacije.

U relacionoj bazi podataka se mogu definisati veze 1:1, 1:N i N:M, gde se 1 i N odnose na kardinalnost (brojnost). Ako posmatrate vezu između dve relacije, gledate najpre odnos između jednog entiteta iz prve relacije i svih ostalih entiteta iz druge. Nakon toga isti postupak ponovite za drugi smer, odnosno odnos jednog entiteta iz druge relacije sa svim entitetima iz prve.

Veze tipa 1:N se jednostavno definišu dodavanje stranog ključa. Kod veza 1:N, strani ključ se dodaje na N strani.

Predstavljanje veza tipa M:N je jedino moguće kreiranjem nove tabele(veze) koja sadrži spoljne ključeve iz obe tabele koje učestvuju u vezi, plus eventualno dodatne atribute veze ako postoje. U primeru veze PREDMET:UČENIK treba kreirati novu relaciju ODGOVARA, koja sadrži atribute:spoljni  ključ entiteta PREDMET, spoljni ključ entiteta UČENIK, i eventualno dodatne atribute veze (ocena, datum odgovaranja i sl. )

Link: Relacije (veze) između tabela