Liste

HTML omogućava i pravljenje lista sa nabrajanjem, bez nabrajanja ili za definisanje.

Liste bez rednih brojeva (nenumerisane liste )

Liste bez rednog broja počinju tagom <ul> iza koga slede linije teksta koje se označavaju tagom <li>. Lista se završava tagom </ul>.

<ul>

<li> linija 1

<li> linija 2

<li> linija 3

</ul>

Izgled u browser-u:

  • linija 1
  • linija 2
  • linija 3

Liste sa rednim brojevima (numerisane liste)

Lista sa rednim brojem ispred svake linije:

<ol>

<li> linija 1

<li> linija 2

<li> linija 3

</ol>

Izgled u browser-u:

  1. linija 1
  2. linija 2
  3. linija 3

Definicione liste

Liste sa objašnjenjem tj definicijom:

<dl>

<dt> Ovo je jedan pojam

<dd> Ovo je njegova definicija

<dd> ovo je druga definicija

<dt> Ovo je drugi pojam

<dd> Ovo je njegova definicija

</dl>

Ova lista će izgledati ovako u browser-u:

Ovo je jedan pojam

Ovo je njegova definicija

Ovo je druga definicija.

Ovo je drugi pojam

Ovo je njegova definicija