Prezentacija zadatak

Primer prezentacije:

4Zdrava hrana prezentacija sa custom layoutom slajda masterom i sadržajem

Zahtevi:

 1. Najmanje 12 slajdova
 2. Master slajd
 3. Bar dva slajda sa snimljenom naracijom
 4. Sadržaj sa hiperlinkovima
 5. Hiperlink ka vikipediji
 6. Hiperlink ka fajlu
 7. Tranzicija (najmanje tri slajda)
 8. Custom animacija (dve obične i jedna sa putanjom)
 9. Muzički fajl (bar tri slajda)

 

Pomoć za dodavanje zvuka u prezentaciju

Pomoć za pakovanje prezentacije

Pomoć za master slajd

 

Advertisements

Protected: Vežba 3

This content is password protected. To view it please enter your password below:

By sonjavlni Posted in III Razred

Vežba 3 HTML i CSS

Otvoriti fajl rađen na prethodnim časovima- index.html

 1. Izdvojiti sva podešavanja u interni CSS – unutar <head> tagova.
 2. Tagu <div> zadajte ime pomoću id Npr. Id =“roze“
 3. U interni CSS izdvojiti i podešavanja za #roze <div> tag
 4. Na paragrafe i podnaslov h2 primeniti centalno poravnanje. (primeniti atribut class i CSS opisa text-alignment:center), a samo podnaslov obojiti u Navy
 5. Izdvojiti podešavanja u poseban fajl css, uraditi cut-paste, tj obrisati iz internog.
 6. Šta se desilo kada ste osvežili stranicu u browser-u?
 7. U <head> sekciji dodajte tag <link…./> za stil.css
 8. Napraviti još jednu stranicu – protokoli.html. Iskoristiti sledeći tekst i sliku. Za nabrajanje protokola upotrebiti definicionu listu.

 

Protokoli

Protokol predstavlja set utvrđenih pravila koja olakšavaju ostvarivanje veze, komunikaciju  i prenos podataka između dva uređaja na internetu. Postoji veliki broj protokola, a neki od njih su:

HTTP       (engl. Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS    (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure)

FTP        (engl. File Transport Protocol)

DNS        (engl.  Domain Name Service protocol)

POP3      (engl. Post office protocol verzija 3)

SMTP     (engl. Simple Mail Transfer Protocol)

Vežba MS Access upiti

 

 • Preuzeti bazu podataka “Biblioteka” sa sledeg linka: preuzmi
 • Kreirati sledeće upite:
 1. Pregled svih podataka o članovima.
 2. Prikazati imena, prezimena i brojeve telefona članova.
 3. Prikazati imena i prezimena spojeno, kao i datume rođenja svih članova.
 4. Prikazati imena i prezimena spojeno, kao i datume rođenja svih članova rođenih u julu (7. mesec).
 5. Prikazati sve članove (ime, prezime i adresa) koji su uzimali Proces.
 6. Ko je uzimao SF knjige ?
 7. imena, prezimenai adrese članova koji nisu vratili knjige, kao i datum kada su ih zadužili?
 8. Ko je u 2017 uzimao knjige čije ime počinje sa “R”?
 9. Ko je uzimao romane koje je napisao Kafka?
 10. Pregled imena, prezimena, brojeva telefona i adresa svih članova koji su tokom 2016. i 2017. uzimali romane koje je napisao Tolstoj.
 • Uraditi lookup polja na spoljnim ključevima

Vežba 4 HTML i CSS

 

 •  CSS
  • Inline CSS
  • Interni CSS
  • Eksterni CSS
 • Navigacija
  • Hiperlinkovi u CSS-u

Nacrtati hijerarhijsku strukturu sajta. (Možete koristiti neki od free online alata.  Npr . https://www.gliffy.com)

Kreirati prazne html strane sa nazivima kao na dijagramu.

SiteMapS

 1. Kreirati listu na početku body elementa i kopirati unutar svake strane:

<ul class=”navbar”>

<li><a href=”index.html”>Početna</a></li>

<li><a href=”komuredjaji.html”>Komunikacioni uređaji</a></li>

<li><a href=”vrste.html”>Vrste računarskih mreža</a></li>

<li><a href=”protokoli.html”>Protokoli</a></li>

<li><a href=”osi.html”>OSI slojni model</a></li>

</ul>

 1. Sledećim CSS podešavanjem pomeriti body udesno:

body {

padding-left:300px;

}

 1. Objasniti sledeća podešavanja:

ul.navbar {

list-style-type: none;

padding: 0;

margin: 0;

position:absolute;

left:1em;

top:2em;

width:15em;

color:#e7ddf6;

}

ul.navbar li {

font-family: Helvetica, Geneva, Arial,SunSans-Regular, sans-serif;

background-color:#6b5151;

margin: 0.5em 0;

padding: 1em;

border-right: 1em solid #3c3535;

border:0.2em solid #3c3535;

border-radius:15px;

}

ul.navbar a {

text-decoration: none

}

a:link {

color: blue

}

a:visited {

color: purple

}

a:hover {

color: yellow

}

4. Odvojiti podešavanja u poseban CSS fajl i nazvati ga stil.css

5. Dodati u <head> element svake strane sledeći kod:

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”stil.css” />

Vežba2 HTML i CSS

bkgnd

 

 1. Postaviti pozadinsku sliku u <body> tag: <body style = “background-image:url(‘bkgnd.jpg’);“>
 2. Promeniti da hiperlink pokazuje na stranicu: https://www.codecademy.com/
 3. Otvoriti fajl rađen na prethodnom času pa dodati sledeći tekst iznad hiperlinka:

Podela računarskih mreža

Računarske mreže mogu se podeliti na različite načine, u zavisnosti od toga da li se posmatra:

        Površina koju pokriva mreža;

        Način povezivanja računara u mreži (topologija);

        Način komunikacije računara u mreži (logička organizacija) ili

        Odnos među čvorovima u mreži.

Prema površini na kojoj se računari nalaze u mreži, mreže mogu biti:

        Lokalne  računarske mreže LAN (Local Area Network),

        Globalne  računarske mreže WAN (Wide Area Network).

 1. Postaviti da naslov „Podela računarskih mreža“ bude drugog nivoa i obojiti ga plavo.
 2. Prvu podelu predstaviti numerisanom listom, a drugu nenumerisanom.
 3. Uokviriti prvu podelu tankom plavom linijom.
 4. Obojiti pozadinu druge podele u žuto.
 5. Uokviriti obe podele debelom crvenom linijom ( uvodi se <div> tag !!)
 6. Primećujemo da su linije i tekst slepljeni i da hiperlink nije odmaknut od okvira, pa ćemo oko crvene linije dodati prostor pomoću deklaracije: margin:10px, a u odnosu na unutrašnji sadržaj sa: padding:10px;
 7. Objasniti promene.

 

MS Word Vežba 1

MS Word Vežba 1

Dokument Vežba1a-tekst iskoristiti za vežbu: MS Word Vežba1

Pomoć1: uključiti opciju prikazivanja nevidljivih znakova (¶).  Pomoći će vam u pronalaženju i ispravljanju višestrukih razmaka i omogućiti lakše formatiranje i  lakši rad sa tabelama i slikama.paragrafznak

Pomoć2: Proverite koja se merna jedinica koristi. Promenite u centimetre jer će vam tako biti lakše da namestite margine, uvlačenje prvog reda i slično.

Kliknite na Office Button (kružić u gornjem levom uglu) i zatim na dnu padajućeg menija izaberite Word Options

wordoptionsznak

Zatim pređite na jezičak Advanced gde ćete naći odeljak Display. Tu se nalazi padajući meni za izbor merne jedinicemernajedinica

Vežba – upiti

Baza podataka “Preduzeće

 1. Kreirati upit kojim se prikazuje kompletan sadržaj tabele RADNICI
 2. Kreirati upit koji prikazuje samo imena i prezimena radnika.
 3. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović
 4. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika čija je plata jednaka ili veća od 50000.
 5. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović i čija je plata jednaka ili veća od 40000
 6. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović ili  Jovanović ili Ilić.
 7. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se NE prezivaju Petrović ili  Jovanović ili Ilić.
 8. Kreirati upit za prikazivanje podataka o radnicima čija je plata u opsegu od 30000 do 50000 (uključujući i granice opsega)
 9. Kreirati upit za nalaženje svih radnika koji imaju “J” na početku prezimena.
 10. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima i sortira ih prema prezimenu u opadajućem redosledu.
 11. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika kao i njihove plate uvećane za bonus od 5000.
 12. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika čija je plata sa bonusom jednaka ili veća od 100000.
 13. Kreirati upit koji određuje maksimalnu, minimalnu, prosečnu i ukupnu platu svih radnika.
 14. Kreirati upit koji za svaki sektor računa broj radnika koji rade u njemu. Za grupisanje radnika po broju sektora u kome radi iskorišćena je GROUP BY klauzula.
 15. Napisati SQL upit koji za sva sektor računa prosečnu i maksimalnu platu radnika koji rade u tom sektoru.
 16. Napisati SQL upit koji za svaki sektor prikazuje njegov broj, naziv i broj  radnika.
 17. Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena radnika koji snalaze na poziciji šefa sektora